บริการของเรา (How We Serve)

บริการของเรา (How We Serve)

บริการของเรารวมไปถึง:

-เป็นสถานสงเคราะห์เอกชนที่ให้ความดูแลแก่เด็กไทยที่ติดเชื้อเอช.ไอ.วี/เอดส์หรือได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอช.ไอ.วี/เอดส์

ของบิดามารดา

-โครงการเล็ก: เป็นโครงการที่ทางสถานสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในพื้นที่ที่

ห่างไกลในหลายๆหมู่บ้านและหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

-โครงการบ้านจารวี: เป็นบ้านพักสำหรับเด็กโตในความดูแลของสถานสงเคราะห์ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีพ่อแม่ (พี่เลี้ยง)

คอยดูแลในบ้านพักแต่ละหลังซึ่งใช้ชีวิตอยู่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน