เกี่ยวกับเรา (About Us)

เกี่ยวกับเรา (About Us)

วามเป็นมาของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ (About Us)

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ เป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอช.ไอ.วี/เอดส์ ซึ่งดำเนินการเปิดให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยคำนึงถึงความต้องการความช่วยเหลือของเด็กที่ได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอช.ไอ.วี/เอดส์ ทั่วประเทศไทย

เด็กหลายคนที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่ติดเชื้อเอช.ไอ.วี (ผลเป็นบวก) หรือเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ เอช.ไอ.วี จากบิดามารดา เด็กหลายคนต้องสูญเสียบิดามารดาไปเนื่องจากการติดเชื้อเอดส์และเด็กไม่มีทางเลือกจากแหล่งอื่นใดที่จะคอยดูแลพวกเขาได้ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้จึงทำหน้าที่เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ที่มอบความรักให้กับเด็กๆกว่า 100 คน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 21 ปี